Algemene voorwaarden

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Hu!d Rotterdam hanteert onderstaande algemene
voorwaarden.

Algemeen
o In deze voorwaarden wordt onder Hu!d Rotterdam verstaan alle Huidtherapeuten van Hu!d Rotterdam. Allen zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
o In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Hu!d Rotterdam opdracht geeft tot behandeling.
o In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
o Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Hu!d Rotterdam.
o Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Hu!d Rotterdam voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
o Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Hu!d Rotterdam en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
o De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Overeenkomst
o De overeenkomst tussen Hu!d Rotterdam en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Hu!d Rotterdam tot al dan niet geneeskundige behandeling.
o Hu!d Rotterdam is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming
o De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Hu!d Rotterdam.
o Hu!d Rotterdam kan van de Client verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
o De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Hu!d Rotterdam om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hu!d Rotterdam.
o In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Hu!d Rotterdam geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie
o De cliënt dient Hu!d Rotterdam op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Tarieven en zorgverzekering
o Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast
worden (zie http://www.huidrotterdam.nl/ )
o De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

Betaling
o De client draagt zorg voor betaling direct na uitvoering van de behandeling d.m.v. contante betaling, pin of bankoverschrijving tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.
o Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
o Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
o In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Hu!d Rotterdam is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Hu!d Rotterdam is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
o Bij betalingsachterstand is Hu!d Rotterdam bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
o De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Hu!d Rotterdam indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij
Hu!d Rotterdam instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
o De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Hu!d Rotterdam verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Annulering
o In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Hu!d Rotterdam af te zeggen via telefoon of e mail.
o Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Hu!d Rotterdam het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
o Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail ([email protected]) worden geannuleerd. De annulering wordt door Hu!d Rotterdam geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Hu!d Rotterdam wordt
ontvangen ([email protected])

Aansprakelijkheid
o Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Hu!d Rotterdam leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Hu!d Rotterdam
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Hu!d Rotterdam is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Hu!d Rotterdam.

o Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
o Hu!d Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
o Hu!d Rotterdam kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Hu!d Rotterdam kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
o Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Hu!d
Rotterdam daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.

Klachten
o Klik hier voor meer informatie.

Nietigheid
o In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht
o Op de tussen Hu!d Rotterdam en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging
o Hu!d Rotterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
o Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de
overeenkomst.

© 2022 Huid - Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer |